Inline logo
Winkelmand

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: Inline B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3465 JB) Driebruggen aan de De Groendijck 15, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, nummer: 29029479

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Inline als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Inline een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Inline een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door Inline in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, ten opzichte van opdrachtgever een beroep worden gedaan.
1.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts verbindend indien deze schriftelijk door Inline worden bekrachtigd.
1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle offertes van Inline zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 90 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat deze door Inline schriftelijk is aanvaard dan wel indien en voorzover Inline een begin met de uitvoering van een opdracht maakt.
2.3 Getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding zonder dat de verschuldigde zaak daaraan geheel behoeft te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens/ eigenschappen gelden niet als tekortkomingen.
2.4 Elke overeenkomst wordt door Inline aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door Inline in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt.
2.5 Inline is steeds gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen.

3 Prijzen

3.1 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting of andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. De prijzen zijn gebaseerd op levering franco adres opdrachtgever behoudens andersluidende afspraak.
3.2 Wijzigingen in arbeidslonen, belastingen, kostprijs van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Inline het recht deze door te berekenen. Doorberekeningen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden indien en voorzover deze verhoging meer dan 5% bedraagt ten opzichte van de geoffreerde prestatie.

4 Betaling

4.1 Met betrekking tot betaling geldt het volgende:
1) 30% van het factuurbedrag dient te zijn betaald binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2) 60% van het factuurbedrag dient uiterlijk op de leveringsdatum te zijn betaald.
3) 10% van het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na levering en montage te zijn voldaan.
4.2 Verrekening, schuldvergelijking, of opschorting van de betaling is niet toegestaan.
4.3 Alle betalingen zullen op een door Inline aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
4.4 In geval van niet tijdige betaling van het door de opdrachtgever aan Inline verschuldigde wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, over het volle bedrag van de factu(u)r(en), inclusief BTW rente (één procent per maand) verschuldigd vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten.
4.5 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, ongeacht of Inline terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
4.6 Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens tot voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever.
4.7 Reclames over facturen dient de opdrachtgever eveneens schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

5 Afleveringstermijn

5.1 Leveringstermijnen gaan pas in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Inline. Door Inline opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
5.2 Bij overschrijding van enige termijn heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. De opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is, dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De overschrijding van de termijn bedraagt dan in ieder geval meer dan drie maanden.

6 Aflevering en risico

6.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat van Inline over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke be¬schikkingsmacht van opdrachtgever zijn gebracht. Hiervan is sprake op het moment dat Inline heeft aangegeven dat de producten ter beschikking van de opdrachtgever staan (indien levering aan het adres van opdrachtgever niet is overeengekomen) of als de producten zijn afgeleverd bij opdrachtgever.
6.2 Indien de opdrachtgever de producten niet afneemt binnen één maand nadat door Inline aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt dat de producten gereed staan, zal de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Inline is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, alsmede de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever blijft de koopsom, te vermeerderen met rente en kosten, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan een derde.

7 Overmacht

7.1 Indien de behoorlijke nakoming door Inline ten gevolge van één of meerdere omstandigheden die niet voor rekening van Inline komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Inline het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Inline komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Inline bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Inline bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de opdrachtgever van één of meer rechten, terzake van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van een tussen de opdrachtgever in de nakoming van een tussen de opdrachtgever en die derde met betrekking tot de door Inline geleverde zaken gesloten overeenkomst, werkstaking, aangepaste wet of regelgeving, ziekte, werkliedenuitsluiting; in-, uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, niet nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlogsdreiging.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Inline totdat alle bedragen, die de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Inline verschuldigd is, zijn voldaan.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien de opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt, is Inline gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de geleverde zaken terug te nemen, onverminderd het recht van Inline tot het vorderen van de gemaakte kosten.
8.4 De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Inline te bewaren.
8.5 Indien en zolang Inline eigenaar van de producten is, zal de opdrachtgever Inline onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer (enig onderdeel van) de producten verloren zijn (is) gegaan dan wel zijn (is) beschadigd. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Inline en tegelijkertijd Inline hierover schriftelijk informeren.

9 Montage

9.1 Indien de opdrachtgever aan Inline de opdracht verstrekt een of meer producten te monteren gelden de volgende aanvullende voorwaarden.
9.2 De opdrachtgever is jegens Inline verantwoordelijk voor de naleving van alle vooraf aan de opdrachtgever gestelde voorwaarden die noodzakelijk zijn voor montage door Inline.
9.3 Onverminderd het gestelde in artikel 9.2 dient de opdrachtgever er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
a) Inline onbelemmerde toegang heeft tot de locatie waar de montage van de producten dient plaats te vinden en dat Inline tussen 7.00 uur -18.00 uur op werkdagen de montagewerkzaamheden kan uitvoeren.
b) de toegang tot de plaats van opstelling geschikt is voor het benodigde transport en dat eventuele (parkeer) vergunningen zijn aangevraagd;
c) goederenliften aanwezig zijn voor transport naar boven begane grond gelegen etages;
d) in overleg met Inline een plaats zal worden gereserveerd voor opslag van alle bij de uitvoering van de montage noodzakelijke gereedschappen, hulpmiddelen en voorraden.;
e) vloeren zijn voorzien van een afdekking om beschadigingen bij transport en montage te voorkomen;
f) de montage met inachtneming van de wettelijke veiligheidsnormen kan worden uitgevoerd.
9.4 Indien artikel(en) 9.2 en/of 9.3 niet word(en) nageleefd en de montage buiten toedoen van Inline niet kan aanvangen of moet worden gestaakt, is de opdrachtgever verschuldigd:
a. de onnodig gemaakte of extra reiskosten;
b. een vergoeding voor extra gewerkte uren en wachttijden.
9.5 Inline is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de eigendommen van opdrachtgever die veroorzaakt zijn door niet naleving van de bepalingen in dit artikel.

10 Reclame

10.1 De opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren of ze in overeenstemming zijn met de overeenkomst.
10.2 Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Inline slechts in behandeling genomen indien zij binnen 3 dagen na leveringsdatum schriftelijk aan Inline kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
10.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd de producten te retourneren voordat Inline daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De daaraan verbonden kosten zijn voor de opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico tot aan de feitelijke in ontvangst name door Inline.
10.4 Rechtsvorderingen dienen op straffe van verval binnen één jaar na de tijdige reclame aanhangig te worden gemaakt.

11 Garantie

11.1 Inline garandeert dat de door haar geleverde producten functioneren vrij van gebreken gedurende een termijn van 60 maanden na levering. Onder een gebrek wordt verstaan een slechte eigenschap van een product die niet wordt veroorzaakt door de inwerking van externe gebeurtenissen zoals beschadigingen of normale slijtage. Indien er sprake is van een geldige garantieaanspraak zal Inline de keus hebben hetzij de niet-deugdelijk gebleken producten kosteloos te repareren (alleen gedurende eerste 12 maanden na levering of montage); opdrachtgever een kosteloze vervanging voor het defecte component te doen toekomen of opdrachtgever alsnog een redelijke en proportionele korting op de koopprijs te verlenen, waarna Inline ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zal zijn gekweten en tot geen enkele verdere (schade-) vergoeding zal zijn gehouden.
11.2 Artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage door Inline. Indien montage van het product door Inline plaatsvindt, gaat de garantietermijn van 60 maanden in op de dag dat de montage door Inline is voltooid, in afwijking van artikel 11.1.
11.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die het gevolg zijn van:
a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b) montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
c) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
d) in overleg met de opdrachtgever aangewende (gebruikte) materialen respectievelijk zaken die door de opdrachtgever ter bewerking zijn verstrekt;
e) materialen of zaken, werkwijzen of constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken.
11.4 Terzake van de door Inline uitgevoerde reparatiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 60 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Inline om ingeval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat enige aansprakelijkheid van Inline voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Inline, op grond van de relatief beperkte financiële omvang van de opdracht ten opzichte van de mogelijke schade van opdrachtgever als gevolg van voormelde toerekenbare tekortkoming, beperkt zal blijven tot de waarde van de opdracht althans dat deel dat daadwerkelijk door opdrachtgever is betaald. Inline is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade.
12.2 Aansprakelijkheid onder meer voor schade door haar opzet of grove schuld is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Inline wordt uitbetaald.
12.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaken of prestaties niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren na verloop van één jaar na levering.
12.4 Elke aansprakelijkheid van Inline vervalt indien komt vast te staan dat de opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de opdracht, overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet is nagekomen.
12.5 Inline geldt niet als producent in de zin van afdeling 3 van titel 3 van boek 6 BW. Inline zal op eerste verzoek van de opdrachtgever de naam van de producent kenbaar maken.

13 Ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van diens bedrijf, kan Inline zonder enige verplichting tot schadevergoeding onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden danwel de verdere uitvoering op schorten.
13.2 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, zijn alle vorderingen van Inline op de opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Inline gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.

14 Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 Het is Inline toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever aan derden over te dragen.
14.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inline.

15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door Inline aan de opdrachtgever worden verstrekt, zijn en blijven het volledig eigendom van Inline.
15.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of daarin besloten of op andere wijzen aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Inline uitdrukkelijk toestemming hiervoor verleend.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Partijen kiezen ter zake van uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Rotterdam. De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen.